ติดต่อเรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-392-4021

...

อีเมล : itdep@ipst.ac.th