การ VPN

การ VPN

การ VPN การ VPN  เป็นบริการสำหรับ บุคลากร ของ สสวท. ที่ทำให้ใช้บริการจากภายนอกองค์กร (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อ การเข้าถึง File Sharing การเข้าถึง Print Server...