หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สสวท. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย การจองอุปกรณ์ส่วนกลาง การจองห้องประชุม ZOOM  แก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

...

งานที่รับผิดชอบ

1. งานบริการสารสนเทศ

  • ศึกษา วิจัย และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสสวท.ให้ดียิ่งขึ้น
  • วางแผน ออกแบบ พัฒนา เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ
  • บริหารจัดการอุปกรณ์ ให้คำแนะนำ สำหรับการยืมอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย
  • บำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ
  • ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ข้อแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้งานระบบสารสนเทศ
  • ลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านต่างๆ

2.  งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

  • วางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสวท.
  • วางมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
  • วิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการและระบบบริหารจัดการ
  • ออกแบบระบบ เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง ของระบบสารสนเทศ
  • ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของ สสวท.
  • ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศึกษาวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนา ให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สสวท.

3. งานบำรุงรักษา

  • บำรุงรักษาระบบ MIS-ERP
  • บำรุงรักษาระบบ BI
  • บำรุงรักษา webportal (Web สสวท.)
  • บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (Socomec)
  • บำรุงรักษาระบบภายในห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)
  • บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ Delta
  • บำรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บ
  • บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
  • บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ VoIP

4. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • ระบบคอมพิวเตอร์
  • ระบบเครือข่าย สัญญาณอินเตอร์เน็ต
  • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

5. งานเว็บไซต์

ระบบจองห้องประชุม ZOOM สสวท.

ห้องประชุม ZOOM สสวท. มีให้บริการจำนวน 9 ห้อง โดยให้บริการ 
ช่วงเช้า 07:00 – 13:00 น. และ  ช่วงบ่าย 13:00 – 18:00 น.

ระบบ E-Form สสวท.

ขอรับบริการแก้ไขปัญหา (IT 1.01)

แจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม ระบบคอมพิวเตอร์และบริการระบบงานสารสนเทศ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณปี 2563 เป็นต้นไป(เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564)