การ VPN

การ VPN 

เป็นบริการสำหรับ บุคลากร ของ สสวท. ที่ทำให้ใช้บริการจากภายนอกองค์กร (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อ การเข้าถึง File Sharing การเข้าถึง Print Server หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในองค์กร

...

คู่มือการเข้าใช้งงานระบบ VPN Sonic

คู่มือการเข้าใช้งงานระบบ VPN Sonic

คู่มือลงโปรแกรม Mobile VPN with SSL client

คู่มือลงโปรแกรม Mobile VPN with SSL client