การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที | Fun and Practical Active Learning in Classrooms

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดสำคัญของการสอนแบบ Active Learning, เทคนิคที่ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นในการตอบคำถาม และการถามคำถาม ในชั้นเรียน, การจัดการเรียนการสอนแบบ Activity Based Learning ในชั้นเรียน

...

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและวิธีคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาสนุกและกระตือรือร้น ในการตอบคำถาม และการถามคำถาม ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในการสอนได้จริง

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับการเรียนการสอนของตนเองได้ทันทีหลังจบการอบรม

คุณสมบัติผู้เรียน

ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรม

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน Discussion กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้