การสอนแบบ Active Learning ในห้องเรียน ที่สนุกและใช้งานได้ทันที | Fun and Practical Active Learning in Classrooms

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดสำคัญของการสอนแบบ Active Learning, เทคนิคที่ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นในการตอบคำถาม และการถามคำถาม ในชั้นเรียน, การจัดการเรียนการสอนแบบ Activity Based Learning ในชั้นเรียน

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและวิธีคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาสนุกและกระตือรือร้น ในการตอบคำถาม และการถามคำถาม ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในการสอนได้จริง

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับการเรียนการสอนของตนเองได้ทันทีหลังจบการอบรม

คุณสมบัติผู้เรียน

ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยากร นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรม

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน Discussion กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้