การให้ Feedback หรือ Comment เชิงบวก เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง

รายละเอียดคอร์ส

หัวใจสำคัญของการสอนคือ การมองเห็นข้อดีในตัวนักเรียนทุกคน (See the good in every student) ข้อดีดังกล่าวอาจไม่ใช่ทักษะด้านการเรียน เช่น การคิดคำนวณ การเขียน หรือการอ่าน แต่หมายถึงจุดเด่นของบุคลิกแต่ละคน เป็นต้นว่ามีความกล้าหาญ (Courage) มีความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) มีความขยันหมั่นเพียร (Perseverance) การให้ Feedback หรือ Comment เชิงบวกเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเปิดใจรับฟัง พิจารณาข้อดีข้อด้อย เห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

...

Learning Outcomes

  • ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ Feedback หรือ Comment เชิงบวก
  • การสื่อสารเชิงบวกตามหลักทฤษฎี I message
  • การเขียนพัฒนาการของนักเรียนที่ครอบคลุมทุกด้านตามหลักไตรสิกขา (ด้านพฤติกรรม จิตใจ ปัญญา)
  • หลักการ Feedback หรือ Comment สำหรับงานเขียนตามหลักทฤษฎีของ Bloom taxonomy