เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

รายละเอียดคอร์ส

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้แอปพลิเคชันจะช่วยสร้างความสะดวกรวดเร็วในการวัดผล ลดภาระงานเอกสาร ผู้สอนและผู้เรียนทราบผลการทดสอบได้ทันที เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลด้าน ความรู้ ทักษะ และคุณลักษะของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับในยุคยุคดิจิทัลช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน

...

Learning Outcomes

  • ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์
  • วิธีประเมินผลแบบปรนัยด้วย Plickers
  • สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz
  • สร้างแบบทดสอบและใบประกาศด้วย Google form