นโยบายการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@ipst.ac.th)

...

-สำหรับผู้บริหารบริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สาขา ขึ้นไป

ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด

ขีดจำกัด

Mailbox quota ขีดจำกัดขนาดความจุอีเมลของแต่ละ user Unlimited
ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อรวมกับไฟล์แนบแล้ว 35 MB
ขนาดของไฟล์แนบ ที่รับ ส่งภายในและภายนอก สสวท. ขนาดของไฟล์แนบที่ไม่รวมกับเนื้อหาอีเมล 25 MB
จำนวนผู้รับต่อข้อความ ที่ส่งภายในและภายนอก สสวท. ที่อยู่ในช่องถึง สำเนา และสำเนาลับของข้อความ 1,000
จำนวนผู้รับทั้งหมดต่อวัน ที่อยู่แต่ละรายการจะนับรวมในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งทั้งหมด เช่น อีเมล 5 ฉบับที่ส่งไปยังที่อยู่จำนวน 10 รายการ
จะนับเป็นผู้รับจำนวน 50 คน
Unlimited

-สำหรับพนักงาน  (รวมผู้ใช้งานที่มีบัญชีอยู่ในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.)

ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด

ขีดจำกัด

Mailbox quota ขนาดความจุอีเมลของแต่ละ user 25 GB
ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อรวมกับไฟล์แนบแล้ว 25 MB
ขนาดของไฟล์แนบที่รับส่งภายในและภายนอก สสวท. ขนาดของไฟล์แนบที่ไม่รวมกับเนื้อหาอีเมล 25 MB
จำนวนผู้รับต่อข้อความ ที่ส่งภายในและภายนอก สสวท. ที่อยู่ในช่องถึง สำเนา และสำเนาลับของข้อความ 1,000
จำนวนผู้รับทั้งหมดต่อวัน ที่อยู่แต่ละรายการจะนับรวมในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่ง
ทั้งหมด เช่น อีเมล 5 ฉบับที่ส่งไปยังผู้รับจำนวน 10 รายการ
จะนับเป็นผู้รับจำนวน 50 คน
Unlimited

 การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@office.ipst.ac.th)

ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด ขีดจำกัด
พื้นที่จัดสรรต่อบัญชีผู้ใช้งาน พื้นที่ทั้งหมด (กล่องรับ-ส่งจดหมาย กล่องจดหมายที่ถูกลบแบบไม่ถาวร โฟลเดอร์ย่อย) 50 GB
ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อรวมกับไฟล์แนบแล้ว 35 MB
ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานผ่าน outlook web browser
ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมกับไฟล์แนบแล้ว 33 MB

 

 การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (@proj.ipst.ac.th)

ประเภทขีดจำกัด รายละเอียด ขีดจำกัด
พื้นที่จัดสรรต่อบัญชีผู้ใช้งาน พื้นที่ทั้งหมด (google drive, กล่องรับ-ส่งจดหมาย กล่องจดหมายที่ถูกลบแบบไม่ถาวร โฟลเดอร์ย่อย) 100 GB
ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อรวมกับไฟล์แนบแล้ว
คำแนะนำหากต้องการส่งไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 25 MB ควรแชร์ผ่าน Google drive หรือบริการแชร์ไฟล์อื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
50 MB
จำนวนข้อความสูงสุดต่อวัน ขีดจำกัดการส่งรายวันต่อบัญชีผู้ใช้*
  • 2,000
  • 1,500
    สําหรับการส่งหลายรายการ
จำนวนผู้รับทั้งหมดต่อวัน
จำนวนอีเมล (ผู้รับ) แต่ละครั้งที่ส่งข้อความ หากส่งอีเมล 5 ฉบับไปยังอีเมลของผู้รับ 10 ราย ก็จะนับว่ามีผู้รับทั้งหมด 50 ราย*
  • 10,000
  • 1,500 สําหรับการส่งหลายรายการ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://support.google.com/a/answer/166852?hl=th

last update 12/10/2022
คู่มือการใช้งาน E-Mail ของโทรศัพท์มือถือ

คู่มือการใช้งาน E-Mail ของโทรศัพท์มือถือ

คู่มือการใช้งาน E-Mail

คู่มือการใช้งาน E-Mail