ระบบประชุมทางไกล Zoom

ระบบประชุมทางไกล ZOOM 

เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน การประชุมออนไลน์

...

หัวข้อที่สำคัญ

  • Activeate Account
  • Download Application
  • Join Meeting
  • Sign Up
  • Start Meeting
  • Invite
  • Feature

 

คู่มือการใช้ Zoom Conference

คู่มือการใช้ Zoom Conference