ระบบจอง

ระบบจองห้องประชุม

  • การจองห้องประชุม
  • ค้นหารายวัน
  • ค้นหารายเดือน
  • ค้นหารายข้อมูลการจอง
  • การแก้ไขข้อมูลรายการจอง

ระบบจองรถยนต์

  • การจองรถยนต์ส่วนกลาง
  • หน้าการจองรถ
  • ค้นหารายวัน
  • ค้นหารายข้อมูลการจอง
  • การแก้ไขข้อมูลรายการจอง
คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง
คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง
คู่มือการใช้งานระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง
คู่มือการใช้งานระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง