การผ่านความเห็นชอบจาก คธอ.

                             สสวท. ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยผ่านความเห็นชอบจาก คธอ. ในลำดับที่ 125
(25 กุมภาพันธ์ 2559)   และทบทวนครั้งที่ 1 (17 สิงหาคม 2565) ดูรายละเอียด

...

.

.

.