การเปลี่ยน Password @proj.ipst.ac.th ด้วยตนเอง

 

...

 

ข้อแนะนำ เมื่อได้รับ Account @Proj.ipst.ac.th และ Password แล้ว ให้ทำการ Login และเข้าไปเปลี่ยน Password ใหม่ทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 

 

คำแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน
 • ควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรหรือมากกว่านั้น
 • ประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ใน 3
  ตัวอักษร (a-z, A-Z)
  ตัวเลข (0-9)
  เครื่องหมายหรืออักขระพิเศษ  (!@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./)
สิ่งที่ไม่ควรใช้เป็นรหัสผ่าน
 • ข้อมูลในการระบุตัวตนทั่วไป อย่างเช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวต่างๆ หรือวันเดือนปีเกิด
 • ข้อมูลการติดต่อ อย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์
 • ชื่อบุคคลรอบข้างหรือสัตว์เลี้ยง
 • คำที่พบในพจนานุกรม
 • คำทั่วๆไปที่มีการสะกดจากหลังไปหน้า อย่างเช่น password -> drowssap, admin -> nimda, root -> toor
 • ใช้รูปแบบตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นที่นิยม อย่างเช่น aaabbb, qwerty, 12345, 123321
 • ใช้รูปแบบการตั้งรหัสผ่านที่คล้ายคลึงกันในแต่ละบัญชี อย่างเช่น secret1, 1secret, secret?, secret!
ข้อควรปฎิบัติเพิ่มเติม
 • ในแต่ละบัญชีควรมีการตั้งรหัสผ่านที่แตกต่างกัน ไม่ควรใช้รหัสผ่านเดิม
 • หากแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ใดมีการเปิดยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน ควรเปิดใช้งานในส่วนนี้ด้วย
 • เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3-6 เดือน
 • ตรวจสอบการเข้าถึงบัญชีเป็นประจำ
 • ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน
 • ไม่ควรเลือกใช้งาน “จำรหัสผ่าน” (Remember me) บนเว็บไซต์
 • ไม่ควรจดรหัสผ่านลงกระดาษหรือในไฟล์เอกสารที่ไม่มีการป้องกันการเข้าถึง
 • ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ

ที่มา : Berkeley