รายละเอียดเนื้อหาในคู่มือสำหรับผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
การตรวจสอบพื้นที่การใช้งานอีเมล
การแจ้งเตือนเมื่อ Mailbox ใกล้เต็ม
การเก็บอีเมลถาวรหรือ Archive Mail
การเก็บอีเมลถาวรแบบกำหนดเอง (Manual Archive Mail)
การเก็บอีเมลถาวรแบบกำหนดเอง (Manual Archive Mail)
การนำเข้า Outlook data files (*.PST)
การลบอีเมลแบบถาวร.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คู่มือการบริหารจัดการ email

คู่มือการบริหารจัดการ email

last update 27/12/2021