รายละเอียดเนื้อหาในคู่มือสำหรับผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.

 

...

การตรวจสอบพื้นที่การใช้งานอีเมล
การแจ้งเตือนเมื่อ Mailbox ใกล้เต็ม
การเก็บอีเมลถาวรหรือ Archive Mail
การเก็บอีเมลถาวรแบบกำหนดเอง (Manual Archive Mail)
การเก็บอีเมลถาวรแบบกำหนดเอง (Manual Archive Mail)
การนำเข้า Outlook data files (*.PST)
การลบอีเมลแบบถาวร.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คู่มือการบริหารจัดการ email

คู่มือการบริหารจัดการ email

last update 27/12/2021