Windows Update

Windows Update

Windows Update   เมื่อมี Windows Update ที่แถบเมนู Task Bar จะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดทขึ้นมา    สีแสดงสถานะตามระดับความสำคัญของการอัพเดท Windowsสีเหลือง หมายถึง สมควรอัพเดทเมื่อท่านพร้อมสีแดง หมายถึง ควรอัพเดททันทีให้ทำการคลิ๊กเข้าไป...
ระบบจอง

ระบบจอง

ระบบจอง ระบบจองห้องประชุม การจองห้องประชุม ค้นหารายวัน ค้นหารายเดือน ค้นหารายข้อมูลการจอง การแก้ไขข้อมูลรายการจอง ระบบจองรถยนต์ การจองรถยนต์ส่วนกลาง หน้าการจองรถ ค้นหารายวัน ค้นหารายข้อมูลการจอง การแก้ไขข้อมูลรายการจอง คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมส่วนกลาง...
การ VPN

การ VPN

การ VPN การ VPN  เป็นบริการสำหรับ บุคลากร ของ สสวท. ที่ทำให้ใช้บริการจากภายนอกองค์กร (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อ การเข้าถึง File Sharing การเข้าถึง Print Server...