Log MS Teams

Log MS Teams

การดูรายงานการเข้าประชุมใน Microsoft Teams   ผู้ที่มีสิทธิ์ดูจะต้องเป็นผู้สร้างห้องประชุม (Host/organizer) ผ่าน Calendar ของ Microsoft Teams หลังการประชุมเสร็จสิ้น เราสามารถดูรายงานเกี่ยวกับการเข้าประชุมใน Microsoft Teams...
Change background

Change background

วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลัง Zoom Meeting  Microsoft Team และ Google Meet  การทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือ การเรียนจากที่บ้าน (Study from Home) ถือเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เข้ามามีส่วนอย่างมากกับชีวิตเราในปัจจุบัน ซึ่งการเรียน การสอน หรือการประชุมงานยามเช้านั้นหลายๆ...
Phishing Mail

Phishing Mail

อีเมลหลอกลวง Phishing Mail Phishing เป็นเทคนิคการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ไม่หวังดีจะสร้างอีเมลหลอกลวง หรือเว็บไซต์ที่มีหน้าตาเหมือนหรือคล้ายกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานหลงเชื่อและกรอกข้อมูลสำคัญ...
การเปลี่ยนรหัส Proj ด้วยตนเอง

การเปลี่ยนรหัส Proj ด้วยตนเอง

การเปลี่ยน Password @proj.ipst.ac.th ด้วยตนเอง     ข้อแนะนำ เมื่อได้รับ Account @Proj.ipst.ac.th และ Password แล้ว ให้ทำการ Login และเข้าไปเปลี่ยน Password ใหม่ทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้       คำแนะนำในการตั้งรหัสผ่าน ควรมีความยาวอย่างน้อย 8...